Informacije o zaštiti podataka – Obrada podataka pružalaca usluga i dobavljača

Mi smo posvećeni zaštiti vaših ličnih podataka i poštujemo važeće zakone o zaštiti podataka, posebno Uredbu (EU) 2010/679 o zaštiti fizičkih lica vezano za obradu ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i koja poništava Uredbu 95/46/EZ (Opšta uredba EU o zaštiti podataka ili „GDPR“) i odgovarajuće zakonodavstvo Srbije vezano za zaštitu ličnih podataka i mi obrađujemo vaše lične podatke samo na osnovu zakonske odredbe, ili ako je subjekt podataka izrazio saglasnost.U ovoj Informacije o zaštiti podataka objašnjavamo koje informacije {uključujući i lične podatke) se obrađuju u vezi sa našim uzajamnim poslovnim odnosom.

Il. Koje odgovoran za obradu ličnih podataka?

Kontrolor odgovoran za obradu ličnih podataka je Solomon-Internacional d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 111, Beograd 11070, Srbija. Svako pozivanje na „mi“ u ovoj Informaciji o zaštiti podataka je pozivanje na gore pomenuti entitet.

Naš koordinator za zaštitu podataka se može kontaktirati putem gore navedenih načina ili putem pravilaoprivatnosti@solomon.rs

Il. Koje podatke obrađujemo
Vršenje naše on line prodaje  zahteva obradu podataka koji se odnose na naše kupce Ako se ti podaci odnose na fizičko lice (npr. ako ste samostalni trgovac i stupite u poslovni odnos sa nama), to se smatra ličnim podacima. Bez obzira na pravnu formu naših kupaca i partnera, obrađujemo podatke o kontakt osobama koje postupaju u ime kupca.

Molimo vas da ovu Informaciju o zaštiti podataka stavite na raspolaganje osobama u vašoj organizaciji koje su uključene u poslovni odnos sa nama („kontakt osobe”)1. Osnovni podaci

Mi obrađujemo određene opšte podatke koji se tiču naših kupaca i kontakt osoba, kao i poslovnog odnosa sa nama, što je zajednički označeno kao „osnovni podaci”.

Osnovni podaci uključuju

a) „sve informacije koje smo dobili tokom uspostavljanja poslovnog odnosa ili koje smo tražili od svojih kupaca ili kontakt osobe (n.pr., ime, adresa i drugi kontakt podaci; i

b) „sve informacije koje smo prikupili i obradili u vezi uspostavljanja poslovnog odnosa {n.pr., podaci o narudžbinama, uplatama, isporuci…)

2. Podaci o učinku: Obrađujemo lične podatke prikupljene tokom poslovnog odnosa i to ne samo ažuriranjem osnovnih podataka, što nazivamo „podaci o učinku”.

Podaci o učinku uključuju
a) informacije o izvršenju obaveza od strane naših kupaca po osnovi narudžbine;

b) informacije o izvršenju obaveza od strane naših kupaca po osnovi uplate i isporuke;

c) informacije dostavljene od strane kupca ili kontakt osobe tokom našeg poslovnog odnosa, bilo aktivno ili na naš zahtev:

d) lične podatke koje nam dostave tokom naše on-line prodaje naš kupac, kontakt osoba ili treća lica,

3. Izvorilčnih podataka

Mi prikupljamo lične podatke iz različitih izvora, uključujući:

— pojedince;

— pravna lica

— ugovorne partnere

III. Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

Mi obrađujemo  osnovne i podatke o učinku koji se tiču jedne ili više kontakt osoba u svrhu našeg opravdanog interesa za obavljanje poslovnog odnosa.

IV. Da li postoji obaveza da se daju lični podaci?

Davanje osnovnih podataka i podataka o učinku kako je navedeno u odeljku li u gornjem tekstu je neophodno za zasnivanje i održavanje poslovnog odnosa sa nama.

V. Ko ima pristup ličnim podacima?

Lični podaci se  obrađuju unutar naše kompanije.

VI. Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?

Mi obično čuvamo vaše lične podatke sve dok imamo opravdani interes za zadržavanje takvih podataka.

Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti sa čuvanjem podataka ako postoji zakonska obaveza (npr. da se pridržavamo zakonskih obaveza zadržavanja). Mi brišemo lične podatke čak i bez postupanja od strane subjekta čim dalje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako dalje zadržavanje na neki drugi način nije dozvoljeno zakonom.

Obično, osnovni podaci i dodatni podaci prikupljeni tokom poslovnog odnosa se zadržavaju se najmanje do kraja datog poslovnog odnosa. Podaci se brišu u svakom slučaju ako su postignute svrhe sakupljanja ili obrade. Taj trenutak može biti nakon završetka poslovnog odnosa s nama, Ako se lični podaci moraju čuvati radi poštovanja neke zakonske obaveze, takvi podaci se zadržavaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo radi poštovanja zakonske obaveze zadržavanja, pristup takvim podacima se obično ograničava, tako da su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obaveze zadržavanja.

VII. Kakva su prava subjekta podataka?

Subjekt podataka može pod određenim uslovima

– zahtevati pristup svojim ličnim podacima, član 15 GDPR;

– zahtevati ispravku netačnih ličnih podataka, član 16 GDPR:

– zahtevati brisanje svojih ličnih podataka, član 17 GDPR;

– zahtevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, član 18 GDPR;

– ostvariti pravo na prenosivost podataka, član 20 GDPR;

– Usprotiviti se obradi svojih ličnih podataka, član 21 GDPR.

Gore pomenuta prava mogu biti istaknuta protiv nas, npr. davanjem obaveštenja nama preko kontakt podataka navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka.

U slučaju da imate dodatna pitanja, takođe možete stupiti u kontakt sa našim koordinatorom za zaštitu podataka.
Osim toga, subjekt podataka ima pravo da podnesete prigovor u vezi sa rukovanjem ličnim podacima kod nadležnog nadzornog organa, član 77. GDPR.

Izbornik