Informacije o zaštiti podataka za marketing

U ovim Informacijama o zaštiti podataka, mi vam pružamo obavezne informacije o obradi vaših ličnih podataka. Vezano za takvu obradu, mi se pridržavamo važećeg zakona o zaštiti podataka, naročito Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica vezano za obradu ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka, a koja poništava Uredbu 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka ili „GDPR“) i odgovarajućeg zakonodavstva Srbije koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

l. Koje odgovoran za obradu ličnih podataka?

Kontrolor odgovoran za obradu ličnih podataka je Solomon-Internacional d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 111, Beograd 11070, Srbija.

Svako pozivanje na „mi“ u ovoj Informaciji o zaštiti podataka je pozivanje na gore pomenuti entitet. Naš koordinator za zaštitu podataka se može kontaktirati putem gore navedenih načina ili putem pravilaoprivatnosti@solomon.rs

Il. Koje podatke obrađujemo Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke?

Putem našeg formulara za kontakt mi vam nudimo razne informacije i opcije konsultacije. Zavisno od opcije koju odaberete, mi obrađujemo različite lične podatke:

1. lnformacije putem pošte/e-pošte. Ako ste tražili da se pošalje informativni materijal, mi ćemo obraditi podatke koje ste dali u formularu za kontakt, kao minimum vaše ime i prezime i detalje o načinu kontakta koji ste izabrali (pošta/ili e-pošta) za jednokratno slanje materijala koji ste tražili.

2. Konsultacije putem telefona. Ako ste tražili konsultacije putem telefona, mi ćemo obraditi podatke koje ste dali u formularu za kontakt, kao minimum vaše ime i prezime kao i vaš broj telefona da bismo pružili željenu konsultaciju putem telefona.

3. lične konsultacije. Ako ste tražili lične konsultacije, mi ćemo obraditi podatke koje ste dali u formularu za kontakt, kao minimum vaše ime i prezime kao i vaš broj telefona i/ili adresu e-pošte, da bismo vas kontaktirali da ugovorimo sastanak za lične konsultacije.

4 Bilten putem e-pošte. Ako ste se prijavili na naš bilten putem e-pošte, mi ćemo obraditi podatke koje ste dali u formularu za kontakt, kao minimum vaše ime i prezime kao i vašu adresu e-pošte, da bismo vam poslali naš bilten putem e-pošte.

Pravna osnova. Mi obrađujemo ove lične podatke na osnovu vašeg pristanka i u skladu sa članom 6 (1) a) GDPR.

III. Da lipostoji obaveza da se daju lični podaci? Mogu li da povučem svoj pristanak?

Vi dajete pristanak i birate svoje informacije i opciju konsultacije na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Prema tome, niste obavezni da date lične podatke. Da bismo ispunili vašu opciju za informacije i konsultacije, nama su potrebni podaci označeni kao obavezna polja u formularu za kontakt.

Vi možete da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku bez navođenja razloga sa dejstvom za budućnost jednostavno tako što ćete nas kontaktirati. Takođe ćete u svakoj poruci dostavljenoj putem e-pošte naći link za odjavu.

IV. Koima pristup ličnim podacima?

Mi nikada nećemo prodati vašu adresu e-pošte ili druge podatke za kontakt trećim licima. Podaci će biti preneti jedino ako je to potrebno za ispunjenje vašeg zahteva za informacije/konsultacije. U tom kontekstu, takođe možemo angažovati i spoljne pružaoce usluga i druge kompanije grupe, uzimajući u obzir važeće zakonske propise.

Informacije ćemo deliti samo sa sledecim kategorijama primalaca kako bismo ispunili vašu opciju za informacije/konsultacije:

• Pružaoci usluga unutar naše grupe kompanija (n.pr. za vršenje statističke analize i tehničkog održavanja naših sistema).

• Spoljni pružaoci usluga koji pružaju usluge u naše ime i na osnovu zasebnog ugovora, kao što su prikupljanje vaših podataka, hosting naših vebsajtova,
održavanje našeg kol centra, slanje e-pošte ili pismenih informacija ili pružanje ličnih saveta.

Pored toga, možemo preneti podatke drugim primaocima (npr. državnim organima) u meri u kojoj smo dužni da prenesemo vaše lične podatke na osnovu pravne obaveze kojoj podležemo.

V. Dali koristimo automatizovano donošenje odluka?

Tokom «svojih aktivnosti direktnog marketinga mi obično ne „koristimo automatizovano odlučivanje (uključujući profilisanje) u smislu člana 22. GDRP. Akou budućnosti budemo primenjivali takve procese, odvojeno ćemo obavestiti subjekte podataka u skladu sa važecim zakonskim odredbama.

VI. Da lise podaci prenose u zemlje izvan EU/EEP?

Lični podaci se obrađuju samo unutar Evropske unije ili Evropskog ekonomskogprostora; ne nameravamo da prenosimo lične podatke u druge zemlje.

VII. Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?

Mi obično čuvamo lične podatke sve dok imamo opravdani interes za zadržavanje takvih podataka i tu ne prevladavaju interesi subjekta podataka da se uzdrži od daljeobrade. Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti sa čuvanjem podataka ako postoji zakonska obaveza {npr. da se pridržavamo zakonskih obaveza zadržavanja).

Mi brišemo lične podatke čak i bez postupanja od strane subjekta podataka čim dalje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako dalje zadržavanje na neki drugi način nije dozvoljeno zakonom.

Što se tiče gore pomenute obrade

a) mi ćemo obrisati podatke korišćene za slanje informacija putem pošte/e-pošte kada vam informacije budu poslate.

b) „mi ćemo obrisati podatke korišćene za konsultacije putem telefona ili lične konsultacije kada se dato savetovanje završi, ako niste dali pristanak za dalju
obradu vaših podataka [n.pr. za nastavak savetovanja) ili ako dalje čuvanje nije potrebno za druge svrhe {n.pr. da vam se na osnovu konsultacije pošalje
specifična ponuda}.

VIII. Kakva su vaša prava kao subjekta podataka?

Kao subjekt podataka možete pod određenim uslovima

— zahtevati pristup svojim ličnim podacima, član 15 GDPR:
— zahtevati ispravku netačnih ličnih podataka, član 16 GDPR;
— zahtevati brisanje svojih ličnih podataka, član 17 GDPR;
— zahtevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, član 18 GDPR;
— ostvarite svoje pravo na prenosivost podataka, član 20 GDPR;
— usprotiviti se obradi svojih ličnih podataka, član 21 GDPR.

Gore pomenuta prava mogu biti istaknuta protiv nas, npr. davanjem obaveštenja nama preko kontakt podataka navedenih na prvoj strani ove Informacije o zaštiti podataka.

Izbornik